ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

หลักสูตรในการพิจารณาฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย


      บริษัทฯจะทำการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ก่อนลงปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดซึ่งมีหลักสูตรในการอบรมพนักงานดังต่อไปนี้
    1. วิชาความรู้ทั่วไป ระเบียบของบริษัทฯ ว่าด้วยระเบียบ วินัยการลา การลงโทษ และการปฏิบัติงานตาม สถานที่ต่าง ๆ
    2. วิชาหลักการรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยบุคคล การรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินและสถานที่ และการรักษาความปลอดภัยเอกสารและการจดจำลักษณะบุคคล
    3. วิชาการต่อสู้ป้องกัน การต่อสู้ป้องกันและวิธีการจับกุมคนร้าย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากอีกประการ หนึ่ง สำหรับการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ จึงฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธ เช่น การใช้กระบอง การใช้มีด การใช้กุญแจมือ การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า และวิธีการ จับกุมคนร้ายที่ถูกวิธี และยังอบรมเกี่ยวกับการสังเกตบุคคลเพื่อความเข้าใจในการสังเกตคนร้ายที่แอบ แฝงเข้ามาในรูปแบบต่าง ๆ
    4. วิชากฎหมายเบื้องต้น วิชานี้จะอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้รู้จักเกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้น เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดทางอาญา การจับกุมในขณะเป็น รปภ. มีอำนาจหน้าที่ อะไรบ้าง เพื่อให้พนักงานได้รู้ถึงสถานที่อาจเกิดฉับพลัน
    5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมให้พนักงานรู้จักเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อประสบกับเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น การผายปอด การปั๊มหัวใจ การห้ามเลือด และการพยาบาล ผู้ป่วยที่ แขนหัก
    6. วิชาการจราจร อบรมให้พนักงานรู้จักเครื่องหมายจราจร การห้ามรถ การโบกรถ ตลอดจนการจัดระเบียบในการจอดรถ เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวของผู้ขับขี่ และอบรมเกี่ยวกับการจดหมายเลขทะเบียนรถที่มาจอด และการบันทึกการลงเวลาเข้า – ออก เป็นหลักฐาน
    7. วิชาการบรรเทาสาธารณภัย อบรมให้พนักงานรู้จักเครื่องดับเพลิงที่มีใช้อยู่โดยทั่วไปและให้รู้จักถึงหลัก และวิธีการใช้งานพร้อมทั้งทดลองใช้เครื่องจากของจริง วิธีการช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในเพลิง การดับไฟที่เกิดจากน้ำมัน
    8. วิชาการทหาร จะทำการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า อาทิ เช่น การยืนการทำความเคารพ การเดิน เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้มีลักษณะองอาจ ผึ่งผาย น่าเกรงขามเพิ่มขึ้น
    9. วิชาเครื่องมือสื่อสาร ฝึกอบรมเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารชนิดต่าง ๆ รวมถึงการใช้วิทยุสื่อสารแบบมือถือ เพื่อให้พนักงานรู้จักการใช้ การดูแล การบำรุงรักษา

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011572