ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


      บริษัทฯมีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยดังนี้
  1. มีสัญชาติไทย มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ขึ้นไป มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
  2. ต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  3. ถ้าเคยผ่านการเกณฑ์ทหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่ติดยาเสพติด หรือสิ่งมึนเมา ไม่เล่นการพนันและไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  5. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
  6. ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามระเบียบราชการและสายตาจะต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไป
  7. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออกหรือให้ออก เพราะการกระทำผิดร้ายแรงจากแห่งใดมาก่อนหรือไม่เคยขาดงานติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป และไม่เคยต้องโทษจำคุก
  8. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามความต้องการและจุดประสงค์หลักของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ
จากหลักในการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวนี้ ก็เพื่อที่จะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นพนักงาน เมื่อบริษัทฯ ส่งออกไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ว่าจ้างก็จะเกิดประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยอย่างแท้จริง

 


 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.018693