ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

          เป็นบริษัทฯ  ของคนไทยทั้งหมดก่อตั้งขึ้นจากคณะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งที่มีประสบการณ์ในด้านบริหารงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย  โดยคณะบุคคลนี้มีแนวความคิดปรัชญาความมุ่งมั่นและความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม  และการพัฒนาในด้านการบริการ  ในด้านการรักษาความปลอดภัย  เพิ่มพูนประสิทธิภาพประสิทธิผลและยกระดับอาชีพรักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการให้มีความปลอดภัยในการ  ใช้ชีวิตประจำวันและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการด้วยการบริการที่หลากหลายครบวงจร  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการ

      อนึ่ง  บริษัทฯ ของเราเป็นองค์กรที่ประกอบด้วย  ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ซึ่งล้วนแต่ผ่านการเป็นมืออาชีพในงานรักษาความปลอดภัยมาเป็นระยะเวลา  10  ปี  โดยเล็งเห็นว่างานรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมในปัจจุบันที่นับวันจะมีปัญหาทั้งในด้านรักษาความปลอดภัยและภัยต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ  ในส่าวนของธุรกิจเอกชนที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  จึงทำให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นในปัจจุบัน

      ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจ  ของผู้ใช้บริการทีมงาน  และคณะผู้บริหารมืออาชีพจึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้ง  การบริหารจัดการธุรกิจการรักษาความปลอดภัยยุคใหม่เพื่อตอบสนองรองรับปัญหาและรับใช้บริการดังกล่าวให้ทันสมัยต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลก ปัจจุบันต่อไป

     

      คุณศิรลักษณ์  ชูตระกูลวัฒน์  ผู้ก่อตั้ง บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเลิศซีเคียวริคอร์  จำกัด  ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแล  และรักษาความปลอดภัยมายาวนาน   ซึ่งเมื่อท่านได้เคยเป็นผู้บริหาร  บริษัทฯสื่อสิ่งพิมพ์ - งานโฆษณา  ในเรื่องของการบริการด้านรักษาความปลอดภัยมากมาย  จึงทำให้ท่านเข้ามาดูแลงานบริการด้านรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นให้หมดไป  ทำให้ท่านได้พัฒนารูปแบบการบริการและการบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยละท่านได้นำมาปรับปรุงให้ใช้กับงานด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น จนมีบริษัทรักษาความปลอดภัยบริษัทได้ติดต่อ  ขอให้ท่านมาเป็นที่ปรึกษา  จึงทำให้ท่านได้เกิดความรู้  และความชำนาญ  และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ  เกี่ยวกับการดูแลและรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ ,โรงงาน , ธนาคาร,หมู่บ้านจัดสรร และอื่นๆ

      ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสนใจที่จะเปิดบริษัทขึ้นเองโดยการรวบรวมคณะบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์  ที่ทำงานร่วมเป็นเวลานานในด้านงานรักษาความปลอดภัย  เข้ามาร่วมมือในการก่อตั้งบริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเลิศซีเคียวริคอร์  จำกัด ขึ้นมา

      หลังจากก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจนถึงปัจจุบันทำให้บริษัทสะสมประสบการณ์และการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานจนเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใช้บริการหลายแห่ง  และมีพนักงานมากกว่า  500 นาย,กรรมการผู้จัดการ  บริษัทรักษาความปลอดภัย ดีเลิศซีเคียวริคอร์  จำกัด 

 

     

 

 

คุณศิรลักษณ์  ชูตระกูลวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.029214