ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล


มาตรฐานของเรา

  หัวข้อ  ขั้นตอน   จำนวน/ระยะเวลา 
การคัดเลือกบุคคลากร - มีอายุระหว่าง 18-47 ปี ความสูงต่ำกว่า 160 ซ.ม.
- ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับอาชีพ
- อ่าน และเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
- มีถิ่นฐานที่อยู่ และมีเอกสารที่ราชการออกให้แสดงชัดเจน
- ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ภายใน 8 ช.ม.
 การฝึกอบรม - วินัย และบุคคลากรทำมือเปล่า
- หน้าที่และจรรยาบรรณของ รปภ.
- มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
- การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานรักษาความปลอดภัย
- การป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ศิลปะการต่อสู้
- กฎหมายอาญาที่ รปภ. ควรทราบ
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การตรวจการณ์ และการตรวจค้น
- การรายงาน  และการแจ้งเหตุ
 ระยะเวลา 3 - 5 วัน
 การจัด รปภ. เข้าประจำหน่วยงาน - คัดเลือก รปภ. ตามคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
- ส่งประวัติให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
- ส่งตัวพร้อมหนังสือส่ง และประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือให้ผู้ว่าจ้าง
- ส่งทีมเข้าทำการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง
 ภายใน 3 วัน
 ภายใน 1 วัน
 ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 ภายใน 3 วัน
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ - สายตรวจเข้าตรวจสอบ
- ผู้บริการเข้าตรวจสอบ
- ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหรือผู้บริหารเข้าประเมินผลกับผู้ว่าจ้าง
1-3 ครั้ง / วัน
1-3 ครั้ง / สัปดาห์
ไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง / เดือน
การพัฒนาต่อเนื่อง - ฝึกอบรมในหน่วยงานโดยผู้บริหารหน่วยงาน
- ฝึกอบรมในหน่วยงานโดยฝ่ายปฏิบัติการ
- ฝึกอบรมในหน่วยงานโดยมีฝ่ายฝึกอบรม
- ฝึกอบรมนอกสถานที่โดยวิทยากรพิเศษ 
ตั้งแต่ 1 - 7 ครั้ง / สัปดาห์
1 ครั้ง / สัปดาห์
1 ครั้ง / เดือน
1 ครั้ง / ปี
การเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน (อัคคีภัย,โจรกรรม,ประทุษร้าย,ประท้วง) - ระงับโดย รปภ. ประจำหน่วยงาน
- ระงับโดยฝ่ายปฏิบัติการ
- ระงับโดยฝ่ายสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ทันทีที่ทราบ
ภายใน 20 นาที
ภายใน 30 นาที
หลักการชดใช้ค่าเสียหาย - ฝ่ายสินไหมเข้าตรวจสอบ
- วางระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม
- สืบสวน สอบสวนผู้กระทำความผิดและติดตามทรัพย์สิน
- ชดใช้ค่าเสียหาย (กรณีอยู่ในเงื่อนไขสัญญา)
ภายใน 60 นาทีหลังรับแจ้งทันทีหลังตรวจสอบสรุปภายใน 30 วัน 
ภายใน 15 วัน (หลังสรุป)
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.013351