นโยบายในการทำงาน ประจำปี 2563

  • – จัดฝึกอบรมพัฒนา ให้พนักงานมีความเข้าใจถึง งานบริการ
  • – เน้นการพัฒนา ระดับผู้นำ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานให้มากยิ่งขึ้น
  • – พิจารณาด้าน ค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับความสามารถและความรับผิดชอบของพนักงาน รวมถึงจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้เหมาะสม
    • – เชื่อมั่นว่าทุกอย่างต้องสอดคล้องกัน คุณภาพพนักงาน ย่อมส่งผลถึงความต้องการใช้บริการ ซึ่งย่อมส่งผลค่าจ้าง และสวัสดิการที่มากขึ้นตาม และจะส่งผลถึงปริมาณบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานมากขึ้นตามไปด้วย เป็นผลให้สามารถแก้ปัญหาด้านกำลังพล และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้ในที่สุด