การประเมินค่าเสียหายและการค้ำประกันความเสียหาย

      บริษัทฯ รับประกันความเสียหายตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หักด้วยค่าเสื่อม แต่ไม่เกินวงเกิน 1.5 เท่า ของอัตราค่าบริการรายเดือน/ครั้ง/เคส

      โดยบริษัทฯ ได้วางหลักประกันความเสียหายกับผู้ว่าจ้างไว้เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร มูลค่า 5% ของสัญญาว่าจ้าง/ปี