คุณสมบัติพนักงาน รปภ. DS

เพศชาย อายุ 20-55 ปี ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป

เพศหญิง อายุ 20-45 ปี ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป

การศึกษาขั้นต่ำ ป.6 , มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ( ม.3 ) , มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ( ม.6 ) ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี

ผ่านการทดสอบ แบบคำถาม กระบวนการทางความคิด ยึดหลักความถูกต้อง

มีสุขภาพดี ไม่เป็นผู้ที่ติดสุรา หรือยาเสพติดต้องห้าม

ผ่านตรวจสอบประวัติบุคลากร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ