การดำเนินการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

– จัดการประชุมฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อรับทราบปัญหา และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ได้มาตรฐาน DS เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– จัดให้มีสแปร์เสริม เพื่อหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังพลได้หยุดพักในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

– แก้ปัญหาด้านเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้พนักงานทุกคนเบิกชุดสำรองในการปฏิบัติงาน และต้องซักรีดให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอก่อนสวมใส่มาปฏิบัติงานทุกครั้ง

– จัดอบรมและฝึกทบทวน พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ

– ติดตามปัญหาและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่พนักงาน โดยการเข้าตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่พนักงานเพื่อลดปัญหาการลาออก

– เข้าสุ่มตรวจสารเสพย์ติดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและปลอดจากสารเสพย์ติด ในการปฏิบัติหน้าที่