ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2550 ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วน ดีเลิศซีเคียวริคอรว์  ต่อมา วันที่ 28 เมษายน  2559 ได้แปรสภาพเป็น บริษัทดีเลิศซิเคียวริคอร์ จำกัด  วันที่ 28  เมษายน  2559  และได้ขยายกิจการจัดตั้ง บริษัทในเครืออีกหนึ่งบริษัท บริษัทรักษาความปลอดภัย ชูตระกูล กรู๊ป  ต่อมาวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 บริษัท ดีเลิศซิเคียวริคอร์ จำกัด ได้แปรภาพมาเป็น

บริษัท รักษาความปลอดภัยดีเลิศซิเคียวริคอร์ จำกัด

โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และมีพนักงาน รปภ.ประมาณ 1,400 คน