• info@deelerd.com
  • 044-247998

ติดต่อเรา

หลักการ การดำเนินงาน งานรักษาความปลอดภัย บริษัท ฯ

การสำรวจพื้นที่ประกอบแผนผังสถานประกอบการ

การแบ่งความสำคัญของพื้นที่ให้บริการ  กำหนดค่าความเสี่ยงภัย

การจัดวางกำลังพนักงานรักษาความปลอดภัยในจุดรักษาการณ์ต่างๆ

การกำหนด  JOBS  DESCRIPTION

การฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่

การตรวจสอบ  AUDIT  TESTING

การประเมินติดตามผล  การปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย

การฝึกทบทวนตามวงรอบ